1.1. Etymology of Computer

1.1. Etymology of Computer
          கணினியின் சொல்லிலக்கணம்

1.1.1. What is Computer?
           கணினி என்றால் என்ன?
Computer is an Information Processing and Electronic Machine.
கணினி என்பது தகவலினை செயலாக்கம் செய்யும் ஓர் மின்னணு இயந்திரமாகும்”
1.1.1.1. Information Processing [தகவல் செயலாக்கம்]

Information Processing is an event of processing data and converted to information.

தகவல் செயலாக்கம் என்பது தகவல்களை செயல்படுத்தும் நிகழ்வே ஆகும்.

1.1.1.1.1. Preview [முன்னோட்டம்]

Data -> Processing -> Information

தகவல்கள் -> செயலாக்கம் -> இறுதி செய்யப்பட்ட / முடிவு காணப்பட்ட தகவல்கள்

1.1.1.2. Electronic Machine [மின்னணு இயந்திரம்]

Electronic Machine is made up By connecting Electronic Devices to form a machine to perform a task, or a job.

மின்னணு இயந்திரம் என்பது மின்னணு கருவிகளுக்கிடையே இயந்திர நுட்பத்தின் அடிப்படையில் பணியினை செய்யும் அமைப்பாகும்.

1.1.1.2.1. Preview [முன்னோட்டம்]

1.1.1.3. Abbreviations of Computer [கணினியின் விரிவாக்கம்]

Common Operating Machine Particularly Used for Trade, Education, and Research.

வணிகம், கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆகிய பிரிவுகளுக்கு பயன்படும் பொதுவான இயக்கமைப்பு இயந்திரமாகும்.

1.1.1.4. Proverbs of Computer [கணினியின் அருஞ்சொற்கள்]

1.1.1.4.1. Proverb 1 [அருஞ்சொல் 1]

Computer is an electronic device which is capable of receiving information (data) in a particular form and of performing a sequence of operations in accordance with a predetermined but variable set of procedural instructions (program) to produce a result in the form of information or signals.

கணினி என்பது கொடுக்கப்படும் தகவல்களை பெறும் தன்மையுடன் கூடியதும் அத்தகவல்களை தொடர்ச்சியமைப்பு முறையில் செயல்படுத்தி அதற்கு தீர்வு காணும் ஓர் மின்னணு கருவியாகும்.

- Oxford [ஆக்ஸ்போர்டு]

1.1.1.4.2. Proverb 2 [அருஞ்சொல் 2]

A computer is a general purpose device that can be programmed to carry out a set of arithmetic or logical operations automatically.

கணினி என்பது கணிப்பியல் (அர்த்மேட்டிக்) அல்லது தருக்க முறை (லாஜி்க்) இயக்கமுறைகளை தானியக்க முறையில் செயல்படுத்தும் பொது நோக்கமுள்ள கருவியாகும்.

- Wikipedia [விக்கிபீடியா]
Loading